Изговяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработването на средносрочни експортни стратегии с визия за следващите пет години и анализи”

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

Съобщение относно отварянето и оповестяването на ценовите оферти

1.Решение за откриване – AOP ФорматPDF

2.Обявление за обществената поръчка – AOP Формат

3.Указания за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изговяне на анализи, проучвания, оценки, маркетингови и стратегически планове – разработването на средносрочни експортни стратегии с визия за следващите пет години и анализи” по шест обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на храни” и “Произвoдство на напитки”;

  • Обособена позиция №2 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на текстил и изделия от текстил” и “Произвoдство на облекло, вкл. кожено, обработка на кожи”;

  • Обособена позиция №3 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на изделия от каучук и пластмаси”, “Производство на химични и фармацевтични продукти” и “Произвoдство на неметални и минерални продукти”;

  • Обособена позиция №4 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди”, “Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти”, “Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии”, “Произвoдство на електрически машини и апарати”;

  • Обособена позиция №5 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели”, “Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия”, “Производство на мебели” и “Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане”;

  • Обособена позиция №6 – Разработване на експортни стратегии за сектори “Произвoдство на превозни средства, без автомобили”, “Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване”, “Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника”.

4. Техническо задание

5. Методика за определяне компексната оценка на офертата

6. Списък на образците на документи в документацията за общественате поръчка

7. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

> Въпроси и отговори 1
> Въпроси и отговори 2
> Въпроси и отговори 3
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube