Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

ОБЯВА

Образци на документи:

Образец 1 – Административни сведения;

Образец 2 – Декларация по чл. 97, ал. 6 ППЗОП за обстоятелствата, по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Образец 3 – Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП за обстоятелствата, по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП

Образец 4 – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Образец 5 – Декларация за подизпълнители;

Образец 6 – Списък услуги;

Образец 7 – Декларация списък експерти;

Образец 8 – Техническо предложение

Образец 9 – Ценово предложение;

Образец 10 – Проекто-договор;

Приложение 1 – Техническа спецификация

——————————————————————————-

Протокол от работата на комисията на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП

 
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube