Информация за програма Евростарс

Програма ЕВРОСТАРС е съвместна инициатива на ЕВРИКА и Европейската комисия (ЕК) по линия на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие на ЕС (7РП). Целта й е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна дейност.

Програмата ЕВРОСТАРС предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.

До две години от приключването на проекта полученият краен продукт трябва да  бъде внедрен в производството.

Секретариатът на ЕВРИКА е изпълнителната структура, която управлява съвместната програма ЕВРОСТАРС, наблюдава изпълнението й и получава, разпределя и наблюдава финансовото участие на Общността в Съвместната програма ЕВРОСТАРС. Секретариатът на ЕВРИКА надлежно обявява процедура за непрекъснато набиране на проекти с една или две крайни дати на година за периода 2008-2013 г. и организира централизираното оценяване на предложенията по ЕВРОСТАРС. Водещият партньор по проекта подава заявление за участие на английски език и по електронен път на интернет страницата на програмата ЕВРОСТАРС: http://eurostars-eureka.eu Оценката на проектните предложения се извършва от технически експерти и Независима експертна комисия към Секретариата на ЕВРИКА в рамките на три месеца от съответната крайна дата. Списъкът с класираните проекти се предлага за одобрение от Групата на високо равнище по програма ЕВРОСТАРС. След това всяка една от страните-членки трябва да обяви възможностите за финансиране на проектите с участие на местни организации.

За периода 2008-2013 програмата получава публичен бюджет в рамките на 400 млн. евро, като 100 млн. отпуска ЕК, а останалите средства са от националните бюджети на страните-членки.

Финансирането на участващите в тази Програма се реализира, съгласно правилата за финансиране на националните програми.

Подробна информация за програмата може да бъде намерена на интернет страницата на програмата ЕВРОСТАРС: http://eurostars-eureka.eu

На 27.04.2011 г. беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Секретариата на ЕВРИКА за участие в съвместната програма ЕВРОСТАРС. Споразумението влиза сила от датата на неговата ратификация от Народното събрание на Република България. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е организацията, която координира дейността по програма ЕВРОСТАРС в България.

Предстои публикуване на правилата и условията за финансиране на българското участие в проекти по програма ЕВРОСТАРС.

 Презентация Евростарс
Страницата е редактирана последно на: 09.08.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube