Отговор № 2-1 Във връзка с формиране на екип по проекта, ще се счита ли за експерт с компетентности служител със средно образование, при покриване на другите изисквания за доказване на компетентност? – рег. № 94-00-140-/02.09.2016

Във връзка с критерия:

Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта. Кандидатът (и партньорите) имат организационен и технически капацитет да изпълнят дейностите по проекта, ако разполагат с експерти с компетентности да изпълнят всички дейности проекта (за съответния участник по проекта). Експерт с компетентности да изпълни определената за него дейност по проекта, е експерт с необходимите, релевантни към конкретната дейност, която ще изпълнява, образование, квалификация и професионален опит от „Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“ на документа Правилник за оценка на проектни предложения, моля за следното разяснение. Във връзка с формиране на екип по проекта, ще се счита ли за експерт с компетентности служител със средно образование, при покриване на другите изисквания за доказване на компетентност?

ОТГОВОР

Преценката за това дали за експерт със средно образование разполага с необходимите компетентности за изпълнение на дейностите по проекта, ще се прави за всеки конкретен случай, като се вземат предвид дейностите, които е предвидено да изпълнява съответният експерт,  релевантната експертиза и специфичната роля на експерта  за съответната фаза, задача, дейност и   неговите образование, квалификация и професионален опит.
Страницата е редактирана последно на: 13.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube