Въпрос № 3-4 Моля за разяснение как да тълкуваме категориите персонал: „изследователи“ и „технически персонал“. В допълнение, правилно ли е да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал съответно – дейността „експериментално развитие“? – с вх. № 94-00-140/02.09.2016 г.

Във връзка с коректното изчисление на разходите за персонал, правилното определяне на интензитета и изготвянето на бюджет по проекта, моля за разяснение как да тълкуваме категориите персонал: „изследователи“ и „технически персонал“. В допълнение, правилно ли е да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал съответно – дейността „експериментално развитие“? Във връзка с последното и изхождайки от дефиницията за ръководител, дадена в ПУСНИФ, а именно: Ръководителите на фазите и ръководителят на проекта/екипа по изпълнявани функции са изследователи като координират и ръководят изпълнението на проектните дейности/дейността на изследователите, технически и помощния персонал по проекта, при какъв интензитет следва да бъдат изчислени разходите за служител, който е ръководител на проекта във всичките му фази?

ОТГОВОР

Към коя категория персонал „изследователи“ или „технически персонал“ да бъдат отнесени участниците в проекта зависи от задачите, фазите и дейностите, които ще изпълнява отделният участник в проекта. Не може да се счита, че изследователите са частта от екипа, която изпълнява дейността „индустриални научни изследвания“, а техническият персонал – дейността „експериментално развитие“.

Съгласно изискването на чл.25, ал.1 от ПУСНИФ-2016г., следва да се планират  разходи по дейности за „индустриални научни изследвания“ и „експериментално развитие“. Не могат да се планират разходи само за „индустриални научни изследвания“.

Съгласно изискването на чл.33, т.1, б. „б“ от ПУСНИФ-2016г, разходите за основен, в т.ч. за „ръководител на проекта“ и за спомагателен персонал се планират поотделно по дейности за „индустриални научни изследвания“ и/или „експериментално развитие“.

Длъжностите на участниците по изпълнението на проекта, трябва да са категоризирани според действащата към момента НКПД -2011 г.
Страницата е редактирана последно на: 16.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube