Въпрос № 1-40 В правилника за оценка на проектни предложения, раздел В, т. 6.12 е посочено, че ако „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка“. Моля потвърдете че за стартиращи предприятия не важи изискването по т. 6.2, а именно: 6.2.1 Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ Ако кандидатът има само две приключили финансови години, разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните две приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ Ако кандидатът има само една приключила финансова година, то разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата за приключилата финансова година и междинния такъв не трябва да е отрицателно число. ∙ За кандидатите, които нямат една приключила финансова година, за отчетния период, за който е представен междинен баланс, актуален към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване не трябва да имат загуба. 6.2.2. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00? – с вх. 94-00-179/20.09.2016 г

В правилника за оценка на проектни предложения, раздел В, т. 6.12 е посочено, че ако „Кандидат или партньор, който има статут на стартиращо предприятие, за доказване на финансовия капацитет може да представи Декларация за осигуряване на финансиране на проект по НИФ, с която доказва финансовия си капацитет. Ако не представи такава декларация, за него се прилагат общите правила за оценка“.

Моля потвърдете че за стартиращи предприятия не важи изискването по т. 6.2, а именно: 6.2.1 Разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните три приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число.

∙ Ако кандидатът има само две приключили финансови години, разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата общо за последните две приключили финансови години и междинния такъв не трябва да е отрицателно число.

∙ Ако кандидатът има само една приключила финансова година, то разликата между печалбата и загубата в годишния баланс на кандидата за приключилата финансова година и междинния такъв не трябва да е отрицателно число.

∙ За кандидатите, които нямат една приключила финансова година, за отчетния период, за който е представен междинен баланс, актуален към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване не трябва да имат загуба. 6.2.2. 6.2.2. Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.

ОТГОВОР

Изискванията за доказване на финансовия капацитет на стартиращо предприятие са разписани в раздел В, т.6.12 на Правилника за оценка на проектни предложения.
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube