Въпрос № 1-47 Изключени ли са институтите към Селскостопанска академия от обхвата на организациите по т. 6.7 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения?– с вх. 46-00-277/17.09.2016 г

Изключени ли са институтите към Селскостопанска академия от обхвата на организациите по т. 6.7 от Раздел В на Правилника за оценка на проектни предложения?

ОТГОВОР

Институтите към Селскостопанската академия нямат статут на институти към БАН. Оценката за това дали даден институт към Селскостопанската академия има статут на държавно висше училище ще се прави за всеки конкретен случай, като се вземат предвид документа за създаване на института, правилника за дейността и функционирането на института и разпоредбите на Закона за висшето образование.  Ако определен институт към Селскостопанската академия няма статут на държавно висше училище, то институтът не попада в приложното поле на т.6.7 от Раздел В и следва да представи документите за  партньорите, които ползват статут на организация за научни изследвания и разпространение на знания, а именно оригинал/заверено/и копие/я от на :

  • Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор)  за периода от януари 2016 г. до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване;
  • Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години;

 

 
Страницата е редактирана последно на: 03.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube