Въпрос № 1-49 Може ли да кандидатства в Осма сесия на Фонда научна организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ?– с вх. 12-00-121/12.09.2016 г

Може ли да кандидатства в Осма сесия на Фонда научна организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ?

ОТГОВОР

Съгласно чл. 17. (1) от ПУСНИФ-2016г.  Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ по схемата е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз. Следователно научна организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ  ще е недопустим кандидат. Моля да имате предвид, че съгласно чл. 17. (2) от ПУСНИФ-2016г., допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде и юридическо лице –  организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Ако научната организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ отговаря на дефиницията за организация за научни изследвания и разпространение на знания, разписана в т.1  на §1. Термини и определения от Допълните разпоредби на ПУСНИФ-2016 г.

 
Страницата е редактирана последно на: 29.09.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube