Инициативата ЕВРИКА

ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изследователска и развойна дейност в областта на промишлеността. Тя подпомага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти и изграждането на мрежи за иновации. Целта й е да постигне пазарна реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместната работа за подобряване на качеството на живота.

Основният документ на инициативата ЕВРИКА е Декларацията от Хановер. В декларацията са заложени целите на инициативата, приоритетите и критериите на проектите, общите условия, изпълнението на проектите, координацията, връзките между ЕВРИКА, страните от ЕО и останалите форми на европейско сътрудничество.

Инициативата ЕВРИКА  е организационно-управленческа рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на приложно технологичните изследвания. Получаването на статут „проект на ЕВРИКА” е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментиране на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Инициативата ЕВРИКА  не разполага с централизирани фондове. Всяка страна – членка осигурява финансирането на своите изследвания по съвместния проект. Функционирането на Секретариата в Брюксел се покрива от вноските на членовете, чийто размер се определя пропорционално на брутния вътрешен продукт за страната.

В настоящия момент 39 държави са пълноправни членки на инициативата ЕВРИКА, а за 40-и член се приема Европейският съюз. Освен страните от ЕС в инициативата членуват Швейцария, Русия, БЮР Македония, Израел, Украйна, Турция и др.

Управлението и координацията на ЕВРИКА са следните:

1. Председател. Всяка година една от страните на инициативата изпълнява ролята на председател. Смяната на председателството става по време на Конференцията на министрите, която по традиция се провежда през месец юни. От 1 юли 2011 година председателстваща страна е Унгария, която смени Израел.

2. Група на високо ниво (ГВН) – това е постоянния управителен орган на ЕВРИКА. Всяка страна-членка на инициативата и Европейската Комисия определя висш служител, който участва в заседанията на ГВН.

3. Национални координатори – представляват връзката между проектите и централните органи за координация на ЕВРИКА.

4. Секретариат –  със седалище в Брюксел. Координира дейността и отговаря за стимулиране развитието на инициативата.

На 25.06.2010 г. България е приета за пълноправен член на инициативата ЕВРИКА, след като декларацията за присъединяването на страната ни е подписана от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов и федералния министър на образованието и изследванията на Германия проф. Анет Шаван. Подписването се състоя по време на 25-та министерска конференция на организацията в Берлин.

С Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството одобрява участието на България в инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд.

Решение за одобряване на Декларацията от Хановер

Декларация от Хановер
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2013

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: