Нови условия и срок за кандидатстване за национално участие в международната изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2016 (19 – 23.10.2016 г., Франкфурт, Германия)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за издателска и полиграфическа дейност Frankfurt Book Fair 2016 (19 – 23.10.2016 г., Франкфурт, Германия).

Frankfurt Book Fair е една от най-големите и значими изложби за издателска и полиграфическа дейност. Участие във Frankfurt Book Fair 2015 са взели 7 300 изложители от над 102 страни и е бил посетен от над 170 000 специалисти и над 600 агенти от 130 страни.

Участие в изложбата могат да вземат представители на следните сегменти и индустрии: Книгоиздатели; издатели на вестници и списания; литературни агенции; опаковки; електронна търговия с книги; книжарници; творческа и художествена дейност; информационни услуги и агенции; филми и телевизии; игри; музика; изкуство; подаръци; телекомуникации; хардуер и софтуер; консултации и услуги; библиотеки и архиви; институции, организации и асоциации; образование и обучение; наука и научни изследвания.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Frankfurt Book Fair 2016 при следните условия:

Агенцията поема частично разходите за:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите и медийни такси.

 Фирмите, участници във Frankfurt Book Fair 2016 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 1 275 лв.;
 • 20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия – 1 700 лв;
 • 25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 2 125 лв.
 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 3. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието).
 5. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на проекта (Приложение № 1). Актуално Удостоверение за КИД на предприятието се издава от Националния статистически институт. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 6. Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
 7. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 8. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 9. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

(2) Всички декларации по ал.1 се представят в оригинал, подпечатани и подписани от представляващия предприятието.

(3) Няма да бъдат присъждани точки на кандидата в следните случаи:

 1. При наличие на непопълнени полета в Заявката за участие, в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий;
 2. При наличие на попълнени полета в Заявката за участие в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий.

(4) При наличие на непопълнени полета в Заявката в частта „Критерии за оценка и класиране“, но при приложен съответен документ-доказателство за съответния критерий, на участника ще бъдат присъждани точки.

(5) При констатирана непълнота или несъответствие на документите по чл.З, ал.1, същите трябва да бъдат представени съгласно начина и в сроковете, описани в Раздел V от настоящите правила.

(6) При констатирана непълнота или несъответствие на допълнително представените документи за участие от предприятието, същите не се изискват повторно, а кандидатът не се допуска до класиране и отпада.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба, Договорът се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие във Frankfurt Book Fair 2016 в срок до 10 октомври 2016 г. (понеделник), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Правилата за кандидатстване

Правила за поведение

Страницата е редактирана последно на: 07.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube