Въпрос № 1-55 Състезател, републикански шампион от регистриран спортен клуб попада ли в категорията – партньор/и, организация/и за научни изследвания и разпространение на знания, той или спортния клуб?– с вх. 46-00-262-2/19.09.2016 г.

Състезател, републикански шампион от регистриран спортен клуб попада ли в категорията – партньор/и, организация/и за научни изследвания и разпространение на знания, той или спортния клуб?

ОТГОВОР

В Допълнителните разпоредби към ПУСНИФ-2016 Г. – Термини и определения е дадена дефиниция на „Организация за научни изследвания и разпространение на знания“ – означава субект (например университети или научноизследователски институти, агенции за технологичен трансфер, иновационни посредници, ориентирани към изследователска дейност физически или виртуални организации за сътрудничество), независимо от неговия правен статут (дали е учреден съгласно публичното или частното право) или начин на финансиране, чиято основна цел е да извършва независими фундаментални научни изследвания, индустриални научни изследвания или експериментално развитие или да разпространява в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания. Когато такъв субект упражнява също така стопански дейности, финансирането, разходите и приходите от тези стопански дейности трябва да се отчитат отделно. Предприятия, които са в състояние да упражняват ключово влияние върху такъв субект, в качеството си например на акционери или членове, може да не се ползват с правото на преференциален достъп до постигнатите от него резултати. Следва да имате предвид, че организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

От изложеното е видно, че ФЛ не може да бъде партньор-организация за научни изследвания и разпространение на знания. Оценката за това дали партньорът отговаря на дефиницията за – организация за научни изследвания и разпространение на знания се прави при оценката за административно съответствие и допустимост, като вземат предвид и документа за създаване и правилника за дейността на съответната организация партньор, в случая Спортния клуб.
Страницата е редактирана последно на: 05.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube