Национално участие в международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Asia 2016 (16 – 18.11.2016 г., Хонг Конг, Китай)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд в международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика Cosmoprof Asia 2016 (16–18.11.2016 г., Хонг Конг, Китай).

Cosmoprof Asia е една от най-големите и значими изложби за азиатския регион. Участие в Cosmoprof Asia 2015 са взели над 2 700 изложители на обща изложбена площ от 98 000 кв.м. Изложбата е била посетена от над 60 000 вносители, търговци, специалисти, журналисти от целия свят.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Cosmoprof Asia 2016 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ и такса мощност;
 • Регистрация на изложителите;
 • Реклама на българското участие.

Фирмите, участници в Cosmoprof Asia 2016 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Изграждане на конструкция на щанда;
 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 3. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 5. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на проекта (Приложение № 1). Актуално Удостоверение за КИД на предприятието се издава от Националния статистически институт. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 6. Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Указания за попълване;
 7. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 8. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 9. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

(2) Всички декларации по ал.1 се представят в оригинал, подпечатани и подписани от представляващия предприятието.

(3) Няма да бъдат присъждани точки на кандидата в следните случаи:

 1. При наличие на непопълнени полета в Заявката за участие, в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий;
 2. При наличие на попълнени полета в Заявката за участие в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий.

(4) При наличие на непопълнени полета в Заявката в частта „Критерии за оценка и класиране“, но при приложен съответен документ-доказателство за съответния критерий, на участника ще бъдат присъждани точки.

(5) При констатирана непълнота или несъответствие на документите по чл.З, ал.1, същите трябва да бъдат представени съгласно начина и в сроковете, описани в Раздел V от настоящите правила.

(6) При констатирана непълнота или несъответствие на допълнително представените документи за участие от предприятието, същите не се изискват повторно, а кандидатът не се допуска до класиране и отпада.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба, Договорът се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg или Траян Трендафилов, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.

При интерес за участие в Cosmoprof Asia 2016 в срок до 14 октомври 2016 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Правила за допустимост

Правила за поведение

Страницата е редактирана последно на: 20.12.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube