Въпрос № 3-18 „Моля, за следните разяснения: В бюджета в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ каква стойност трябва да включим – цялата пазарна стойност или амортизационните отчисления (данъчно признати)? Ако само амортизационните отчисления, съгласно данъчния план за амортизация, включените в бюджета отчисления как се изчисляват? На база амортизационната норма, стойността на актива и периода за изпълнение на проекта, ли?– с вх. 94-00-186-6/27.09.2016 г.

 

„Моля, за следните разяснения:

В бюджета в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ каква стойност трябва да включим – цялата пазарна стойност или амортизационните отчисления (данъчно признати)?

Ако само амортизационните отчисления, съгласно данъчния план за амортизация, включените в бюджета отчисления как се изчисляват? На база амортизационната норма, стойността

на актива и периода за изпълнение на проекта, ли?

Така например, ако предвиждаме закупуване на машина на стойност 100 000,00 лв., чийто данъчен амортизационен план е 4-годишен, с норма на амортизация от 25%,

то в бюджета за тази машина планираните разходи за амортизационни отчисления, следва ли да бъде 37 500,00 лв (25 000,00 лв за първата година и 12 500 за първите шест месеца на втората, при проект с продължителност 18 месеца)?

От коя стойност се приспада допустимия дял от 60% от планираните разходи – от цялата пазарната стойност или от амортизационните отчисления за периода на проекта (в примера 60% от 37 500 лв или 60% от 100 000 лв)?

 

ОТГОВОР

Допустимият относителен дял на планираните разходи за амортизационни отчисления не може да надвишава 60% от общите планирани разходи в бюджета на съответния участник.

Допустимият относителен дял на планирани разходи е сбор от планираните разходи за амортизации в „ИНИ“ и „ЕР“, необходими за изпълнението на целия проект,  в бюджета (Приложение 3).

Планираните средства за амортизационни отчисления в колони „Разходи за ИНИ“, „Разходи за ЕР“, са резултатна величина, която се получава от произведението на стойността на актива,

месечната амортизационна норма и броя на месеците, в които актива ще бъде използван за изпълнението на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 25.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube