Въпрос № 3-23 Здравейте, какви документи се прилагат за фирма с опит за доказване на финансов капацитет- ОПР и баланс за последните 3 приключени години и ОПР и баланс за 2016г до септември. Необходим ли е и друг документ? Документ от банка ? ако да какъв? в критериите з а допустимост е споменат договор за кредит сключен преди подаване на заявлението? а ако не бъде одобрен проекта? трябва ли да се представя подобен документ.– с вх. 94-00-293-1/11.10.2016 г.

Здравейте,

какви документи се прилагат за фирма с опит за доказване на финансов капацитет- ОПР и баланс за последните 3 приключени години и ОПР и баланс за 2016г до септември.

Необходим ли е и друг документ? Документ от банка ? ако да какъв? в критериите з а допустимост е споменат договор за кредит сключен преди подаване на заявлението? а ако не бъде одобрен проекта? трябва ли да се представя подобен документ.

ОТГОВОР

Съгласно Раздел А т.15 от Правилника за оценка на проектните предложения за доказване на финансов капацитет се прилагат следните документи:

– Междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода януари 2016 г. – до месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.;

– Счетоводен баланс за последните 3 приключени финансови години;

– отчет за заетите лица за последните 3 приключени финансови години- за големите предприятие не се изисква;

– отчета за приходите и разходите за последните 3 приключени финансови години;

– Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

– Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

– Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;

– Справка за разпределение капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;

– Устав – приложимо за кооперациите;

 
Страницата е редактирана последно на: 20.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube