Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния.

Във връзка с изпълнението на дейностите по проектно предложение реф. № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния.

Асоциацията за управление на доставки, поръчки и логистика на Германия (BME) в партньорство с Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) имат удоволствието да Ви поканят да участвате в международна търговска конференция с обхват на следните сектори: електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки. Основните цели на проявата са създаване на нови стратегии за доставки, осигуряване на печеливши партньорства, квалификация и развитие на доставките и нови бизнес контакти. По време на проявата ще имате възможност да се срещнете с купувачи от DRÄXLMAIER и STABILUS, както и с други немски компании, които търсят квалифицирани доставчици от региона.

Международната търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния под домакинството на BME (Приложение 1 и Приложение 2 ). Очаква се проявата да се превърне в своеобразен бизнес инкубатор, давайки поле за по-различно и запомнящо представяне дейността на участниците и новостите на пазара, осигуряване на добра среда за нови бизнес партньорства, чрез представяне на добри практики и иновативни решения.

В Конференцията могат да вземат участие български предприятия от следните области: електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП;
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява.
 5. В случай, че не e производител на български продукти, предприятието има сключен договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител.

(3) Свързани предприятия по смисъла на ЗМСП имат право да участват едновременно на една и съща проява само в случай, че всички те са производители на различни български продукти/услуги.

(4) При наличие на възможност за участие или отказ на класиран участник, се разглеждат документите и се допускат до класиране и предприятия, чийто документи са постъпили в деловодството на ИАНМСП до три работни дни след обявения краен срок за кандидатстване за участие в проявата.

(5)     При наличие на свободни бройки, поради недостатъчен брой получени в ИАНМСП заявки за участие до изтичане на срока за кандидатстване или липса на заявки, подадени в срока по ал. 4, до участие ще бъдат допускани предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.2, т.1 и т.3.

(6)     При недостатъчен брой МСП, подали заявки за участие и допуснати до класиране, за оптимално запълване на допустимият брой участници, до участие се допускат и предприятия, които не отговарят на изискванията по ал.1, с изключение на тези, които имат публични задължения към държавата. В този случай предприятието заплаща пълния размер на извършените от ИАНМСП за неговото участие разходи.

ИАНМСП организира участието на български предприятия на Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния при следните условия:

Агенцията поема частично разходите за:

–    Такса участие на български МСП, потенциални доставчици (до 40 фирми) възлизаща на 245 евро/участник. Агенцията поема таксата участие в проявата само на един представител от фирма.

 Фирмите, участници в Конференцията следва да поемат всички други разходи за:

 • Транспорт, командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни, застраховка), заявени допълнителни услуги, извън покритите от ИАНМСП. За участниците в проявата е осигурена преференциална цена за нощувка в RIN Grand Hotel (http://grand.rinhotels.ro) на стойност 49 евро при единично настаняване с включена закуска и ДДС (без включен 1% градска такса).

Участието в международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията международни специализирани прояви се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието;
 3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява.
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;Указания

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 3. Профил и интереси на компанията ( Приложение 3)
 4. Правила за поведение

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана проява се подписва Договорът и от страна на ИАНМСП.

При интерес за участие в Конференцията, най-късно до 2 ноември 2016 г. /сряда/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 02.11.2016 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:

office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 02.11.2016 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 02.11.2016 г. нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт:

г-жа Мирела Тасева, телефон 02/ 940 79 83, E-mail:m.tasseva@sme.government.bg

г-н Траян Трендафилов, телефон 02/ 940 79 81, E-mail:t.trendafilov@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube