Въпрос № 3-29 За целите на проекта искаме да закупим оборудване-машина за 12 000 лв. чрез финансов лизинг на две лизингови вноски, допустимо ли е това?– с вх. 94-00-294/17.10.2016 г.

За целите на проекта искаме да закупим оборудване-машина за 12 000 лв. чрез финансов лизинг на две лизингови вноски, допустимо ли е това?

ОТГОВОР

В съответствие с изискванията на чл. 33, т.2, буква „з“ от ПУСНИФ – 2016 г. бенефициерът може да придобие собствеността върху планирани в бюджета дълготрайни

материални и нематериални активи чрез покупка или чрез договор за финансов лизинг. Придобиването на дълготрайни активи, при условията на договор за финансов лизинг

е допустимо само с прехвърляне на собствеността върху активите с изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от приключване на последния етап от изпълнението на проекта.

Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции , са единствено лизинговите вноски за всеки етап от изпълнение на проекта, които са дължими и платени  в рамките

на същия етап, до приключване на последния етап от изпълнение на проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube