Въпрос № 3-30 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.11 е написано: „Междинните баланси и междинните отчети за приходи и разходи следва да са актуални към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.11 е написано: „Междинните баланси и междинните отчети за приходи и разходи следва да са актуални към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване. Официалното удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка следва да е следва да е издадено до 3 дни, преди датата на подаване на заявлението за участие. Договорът за заем следва да е сключен преди датата на подаване на заявлението за участие и в него изрично да е уговорено, че заемните средства за предназначени за финансиране на изпълнението на проекта.“ – Правилно ли е нашето разбиране, че не всички кандидати подават всички изброени в тази точка документи, а се подават само тези, които са в съответствие с реалната ситуация на кандидата напр. официалното удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка се подава само от партньор-организация за научни изследвания и разпространения на знания, юридическо лице, което не е търговец и не е държавно висше училище, регистрирано в България или институт към Българската академия на науките?

 

ОТГОВОР 

 Правилно е разбирането ви, че представянето на съответните документи за удостоверяване на финансов капацитет зависи от статута на кандидата и партньора.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube