Въпрос № 3-31 В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.2.2 е написано: „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.“ – Бихте ли разяснили как кандидат, чийто баланс е 0 (няма приходи и разходи) ще отговори на това изискване?– с вх. 94-00-270/11.10.2016 г.

В документа „ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“; Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти; т. 6 – Финансов капацитет на кандидата(и партньора); подточка 6.2.2 е написано: „Съотношението между стойността на разходите по проекта на кандидата (разходите, които поема кандидата плюс претендираната БФП за тези разходи) и разликата между сумата на актива (а+б+в+г) в междинния баланс и задълженията раздел „в“ Задължения в междинния баланс на кандидата не трябва да е по-голямо от 1.00.“ – Бихте ли разяснили как кандидат, чийто баланс е 0 (няма приходи и разходи) ще отговори на това изискване?

 

ОТГОВОР 

 Липсата на приходи и разходи за съответна година означава, че разликата по т.6.2.1 от раздел В от Правилник за оценка на проектни предложения не е отрицателно число. Този факт няма самостоятелно значение за крайната преценка за наличието/липсата на финансов капацитет. Преценката се прави комплексно на база критериите разписани в т.6, раздел В.

 
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube