Въпрос № 3-32 Въпросът ми е относно определянето на инструментите и оборудването като активи, които не са материали по смисъла на тази програма, но са на стойност под 700 лв. и според ЗКПО не се третират като ДА, не се начисляват амортизации. В този случай как тези активи ще бъдат посочени в бюджета – с пълната си стойност като материали или с някакъв процент за изхабяване за срока на проекта и какъв да бъде той?– с вх. 46-00-309/17.10.2016 г.

Въпросът ми е относно определянето на инструментите и оборудването като активи, които не са материали по смисъла на тази програма, но са на стойност под 700 лв. и според ЗКПО не се третират като ДА, не се начисляват амортизации. В този случай как тези активи ще бъдат посочени в бюджета – с пълната си стойност като материали или с някакъв процент за изхабяване за срока на проекта и какъв да бъде той?

ОТГОВОР

В съответствие с изискванията на чл. 50 от ЗКПО Дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми ДМА съгласно НСФОМСП, чиято стойност е равна или превишава по ниската стойност от:

∙             Стойностния праг на същественост за ДМА, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

∙             Седемстотин лева.

ДМА се планират в перо „Разходи за инструменти и оборудване“ и се признава приспадащата се част от начислените амортизационни отчисления.

В случаите, когато материалните активи не отговарят на изискванията на чл. 50 от ЗКПО за амортизируеми активи, те се планират в перо „Разходи за материали и консумативи“ с цялата им цена и така се отчитат.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube