Въпрос № 3-33 В случай, че по проекта има партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, следва ли да се представя заверен от одитор междинен отчет за този партньор, тъй като от т. 16 на стр. 13 от Правилника за оценка на проектни предложения, а също и от насоките не става ясно?– с вх. 94-00-292/14.10.2016 г.

В случай, че по проекта има партньор – частен Университет, регистриран по Закона за народната просвета с решение, обнародвано в Държавен вестник и акредитиран от НАОА, следва ли да се представя заверен от одитор междинен отчет за този партньор, тъй като от т. 16 на стр. 13 от Правилника за оценка на проектни предложения, а също и от насоките не става ясно?

ОТГОВОР

В съответствие с изискванията на т.16 от Правилника за оценка на проектни предложения описания от Вас партньор, следва да представи междинен счетоводен баланс (заверен от регистриран одитор) за периода от януари 2016 г. да месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за кандидатстване.
Страницата е редактирана последно на: 26.10.2016
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube