Национално участие в Софийски международен панаир на книгата 2016, 13 – 18 декември 2016, Национален дворец на културата, София

Национално участие в Софийски международен панаир на книгата 2016, 13 – 18 декември 2016, Национален дворец на културата, София

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на Софийски международен панаир на книгата 2016, който ще се проведе в периода 13 – 18 декември 2016 в Национален дворец на културата, София.

Агенцията поема частично разходите за наем на изложбена площ и стандартно оборудван щанд от 6 кв.м. за всеки участник.

Фирмите, участници в Софийски международен панаир на книгата 2016 следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • 15 % от разходите за наем на площ и стандартна конструкция на щанда за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби в размер на 135 лв.;
 • 20 % от разходите за наем на площ и стандартна конструкция на щанда за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби в размер на 180 лв;
 • 25 % от разходите за наем на площ и стандартна конструкция на щанда за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби в размер на 225 лв.

  –   Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

  –  Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни,  дневни и квартирни);

  –  Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

  –  Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

  –   Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице, с представено копие на нотариално заверено пълномощно и печат на предприятието;
 3. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от три месеца от датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието).
 5. Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на проекта (Условия за допустимост). Актуално Удостоверение за КИД на предприятието се издава от Националния статистически институт. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 6. Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за МСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
 7.  Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 8. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
 9. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

(2) Всички декларации по ал.1 се представят в оригинал, подпечатани и подписани от представляващия предприятието.

(3) Няма да бъдат присъждани точки на кандидата в следните случаи:

 1. При наличие на непопълнени полета в Заявката за участие, в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий;
 2. При наличие на попълнени полета в Заявката за участие в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий.

(4) При наличие на непопълнени полета в Заявката в частта „Критерии за оценка и класиране“, но при приложен съответен документ-доказателство за съответния критерий, на участника ще бъдат присъждани точки.

(5) При констатирана непълнота или несъответствие на документите по чл.З, ал.1, същите трябва да бъдат представени съгласно начина и в сроковете, описани в Раздел V от настоящите правила.

(6) При констатирана непълнота или несъответствие на допълнително представените документи за участие от предприятието, същите не се изискват повторно, а кандидатът не се допуска до класиране и отпада.

След одобрение на предприятието за участие в международната изложба, Договорът се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Софийски международен панаир на книгата 2016 в срок до 6-ти декември 2016 г. (вторник), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg

Правила за кандидатстване

Правила за поведение
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2016
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube