Национално участие в международната строителна изложба СТРОЙКО 2000 (22–26.03.2017 г., гр. София, Република България)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд в международната строителна изложба СТРОЙКО 2000, която ще се проведе в периода 22 –26.03.2017 г. в гр. София, Република България).

СТРОЙКО 2000 е най-голямата специализирана търговска изложба за архитектура, строителство и обзавеждане, провеждано в България от 1993 година. Повече от 20 години СТРОЙКО присъства и е значим фактор на строителния пазар в България. То се провежда в София, в Националния дворец на културата. Локацията на НДК е идеална и лесно достъпна за много голям поток посетители. Средно около 10 000 посетители минават през изложението всеки ден. Входът е свободен.

В СТРОЙКО 2000 участват стотици български и чужди фирми, които представят своите най – нови и атрактивни продукти и услуги, български и вносни стоки. Изложението е насочено както към потенциални бизнес партньори, инвеститори и специалисти, така и към крайните потребители. Предлаганите стоки, продукти и услуги обхващат целия спектър в бранша – от проучване, проектиране  и инвестиране,  през грубия строеж, довършителните дейности и обзавеждането, до най-дребни детайли от интериора, екстериора и ландшафта. Цялото разнообразие от изложени стоки може да се раздели на две големи групи – предмети за крайна употреба и такива, които се влагат в процеса на строителството. Показват се нови продукти и технологии, много екологични и енергоспестяващи технологии и решения за строителството.

ИАНМСП организира участието на български фирми на СТРОЙКО 2000 при следните условия:

Агенцията поема частично разходите за:

– Наем на изложбена площ от 9 кв.м. и консумация на електричество;

– Изграждане на стандартна конструкция на щанда;

– Регистрация на изложителите;

Фирмите, участници в СТРОЙКО 2000 следва да поемат всички други разходи, както следва:

– 15% от гореизброените разходи при първо участие в организирани от ИАНМСП прояви – 383,00 лв.

– 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в в организирани от ИАНМСП прояви – 510,00 лв.

– 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в в организирани от ИАНМСП прояви – 638,00 лв.

–  Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; Указания за попълване на декларацията.

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

Условия за допустимост

Правила за поведение

(2)     Всички декларации по ал.1 се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с електронен подпис от представляващия предприятието.

(3)     Няма да бъдат присъждани точки на кандидата в следните случаи:

 1. При наличие на непопълнени полета в Заявката за участие, в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий;
 2. При наличие на попълнени полета в Заявката за участие в частта „Критерии за оценка и класиране“, както и липса на съответен документ-доказателство за съответния критерий.

(4) При наличие на непопълнени полета в Заявката в частта „Критерии за оценка и класиране“, но при приложен съответен документ-доказателство за съответния критерий, на участника ще бъдат присъждани точки.

(5) При констатирана непълнота или несъответствие на документите по чл.З, ал.1, същите трябва да бъдат представени съгласно начина и в сроковете, описани в Раздел V от настоящите правила.

(6) При констатирана непълнота или несъответствие на допълнително представените документи за участие от предприятието, същите не се изискват повторно, а кандидатът не се допуска до класиране и отпада.

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба, Договорът се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в СТРОЙКО 2000 в срок до 26.01.2017 г. (четвъртък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

 

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube