Международен панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe 2017, 24-28.04.2017 г., гр. Хановер, Германия

Международен панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe 2017, 24-28.04.2017 г., гр. Хановер, Германия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд в Международен панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe 2017, 24-28.04.2017 г., гр. Хановер, Германия.

Международният панаир за индустриални технологии и оборудване Hannover Messe е със силно изразено международно участие и е един от най-големите в света. Провежда се веднъж годишно и е специализиран в областта на индустриалните технологии.В последното издание през 2016 г., са участвали 5 082 изложители на 297 700 кв.м. изложбена площ и с около 190 885 делови посетители. С национални щандове са били представени над 74 държави. Основните представени групи стоки в изложбата са: металообратване и машиностроене, компоненти и резервни части за машини, индустриална автоматизация, енергия, мобилни и дигитални технологии, снабдяване и оборудване, индустриални екологични технологии, вятърна енергия, технологии за обработка на повърхности и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Hannover Messe 2017 при следните условия:

 Агенцията поема частично разходите за:

–    Наем на изложбена площ;

–    Проектиране и изграждане на щанд;

–    Наемане на оборудване и обзавеждане;

–    Регистрация на изложителите и медийни такси.

Фирмите, участници в Hannover Messe 2017 следва да поемат част от  гореизброените разходи:

      – 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 575.00 лв.;

–    20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия – 100.00 лв.;

–     25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП национални участия в международни изложби – 2625.00 лв.

–  Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПАНАИРИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНТАКТНИ БОРСИ, ФОРУМИ И СЪБИТИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ИАНМСП:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
  3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
  4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
  5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
  6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
  7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; Справка към декларацията

За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

  1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
  2. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

Правила за поведение

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg и Траян Трендафилов, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие в Hannover Messe 2017 в срок до 10.02.2017 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номерСтраницата е редактирана последно на: 20.01.2017
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube