Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по проектиране и изграждане на конструкция за български щанд за многократна употреба по проект BG16RFOP002-2.003-0001 “Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”

Решение

Решение – публикация в АОП

Обявление

Документация за участие


Въпроси и отговори:

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с дата 25.07.2017 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с дата 31.07.2017 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с дата 03.08.2017 г.

Отговори на постъпили въпроси към писмено запитване с дата 08.08.2017 г.


Протокол


Отваряне на ценови предложения


Протокол 2

Протокол 3

Решение РД-16-62

Доклад по чл.60 от ППЗОП


Обявление за възложена поръчка

Договор

Техническа спецификация

Техническо предложение и Приложението към него

Ценово предложениеСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: