Покана за участие в Международните специализирани изложения за машини, технологии и индустриално оборудване MACHTECH и INNOTECH 2017, 04-07.04.2017 г., Интер Експо Център, гр. София

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд в Международните специализирани изложения за машини, технологии и индустриално оборудване MACHTECH и INNOTECH 2017, които ще се проведат в периода 04 – 07.04.2017 г. в Интер Експо Център, гр. София.

ИАНМСП организира участието на български фирми на MACHTECH и INNOTECH 2017 при следните условия:

За участие на MACHTECH с щанд от 24 кв.м

ИАНМСП поема частично разходите за стандартно изграден щанд от 24 кв.м със стандартно обзавеждане (маса за преговори с 4 стола и инфодеск), осветление, подово покритие, почистване на щанд, такса правоучастие с включване на фирмата и на търговската марка в каталога.

Фирмата изложител съфинансира участието като възстановява част от гореизброените разходи както следва:

  • 15% за първо участие в организирани от ИАНМСП прояви в България в размер на 612 лв.;
  • 20% за второ и трето участие в организирани от ИАНМСП прояви в България в размер на 816 лв.;
  • 25% за повече от три участия в организирани от ИАНМСП прояви в размер на 1 019 лв.

За участие на INNOTECH с щанд от 12 кв.м

ИАНМСП поема частично разходите за стандартно изграден щанд от 24 кв.м със стандартно обзавеждане (маса за преговори с 4 стола и инфодеск), осветление, подово покритие, почистване на щанда, такса правоучастие с включване на фирмата и на търговската марка в каталога.

Фирмата изложител съфинансира участието като възстановява част от гореизброените разходи както следва:

  • 15% за първо участие в организирани от ИАНМСП прояви в размер на 321 лв.;
  • 20% за второ и трето участие в организирани от ИАНМСП прояви в размер на 427 лв.;
  • 25% за повече от три участия в организирани от ИАНМСП прояви в размер на 534 лв.

Фирмата изложител следва да поеме и всички други разходи за участието като транспорт на изложбените експонати, командироване на представители на предприятието, застраховки, заявени допълнителни услуги към организатора.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на:

www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие се извършва съгласно ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ПАНАИРИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, КОНТАКТНИ БОРСИ, ФОРУМИ И СЪБИТИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ИАНМСП със следните документи:

Заявка за участие на MACHTECH 2017 (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Заявка за участие на INNOTECH 2017 (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписани от представляващия и с печата на предприятието;

Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като предприятията бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието.

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

Удостоверение за код на икономичeска дейност (КИД) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Указания за попълване

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятия партньор; Указания за попълване

За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.

Моля да се запознаете с:

Правила за поведение

Условия за допустимост по проекта съгласно КИД

Крайният срок за падаване на заявка е 08.02.2017 г.

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телeфон 02 940 7988 и имейл t.mutafova@sme.government.bg

Документите за участие се подават в деловодството на ИАНМСП на адрес ул. Леге 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл office@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 26.07.2017


< 2019 >
Юли
ПНВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: