Национално участие в специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017, които ще се проведат в периода 24-28.04.2017, гр. София, България


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на специализирани изложения Светът на мебелите и Техномебел 2017, които ще се проведат в периода 24-28.04.2017, гр. София, България.

ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ са ежегодни изложби, като от 2012 г. се провеждат  заедно и са най-значимите специализирани форуми в България, които  предоставят на бизнеса и крайния потребител възможността да видят тенденциите в мебелната индустрия, събрани на едно място – от машините и оборудването за производство на мебели, през материалите и аксесоарите, до готовия продукт. В последното издание на проявите през 2016 г. са участвали 174 фирми, които са представили своите продукти и услуги на обща площ от 14 500 кв.м, а посетителите са били над 10 500 души от България и 30 други държави.

ИАНМСП организира участието на български фирми на ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

–    Наем на изложбена площ от 24 кв.м.;

–    Регистрация на изложителите и медийни такси;

–    Пропуски на изложителите;

Фирмите, участници в ТЕХНОМЕБЕЛ и СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ 2017 следва да поемат всички други разходи за:

–   Проектиране, изграждане на конструкция, оборудване и аранжиране на щанда;

–   Почистване на щанда;

–   Такса ел.мощност и подключване;

–   Спедиция, застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;

–   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

–   Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

–   Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

–   Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Условия за допустимост
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; Указания за попълване.

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 3. Правила за поведение

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Светът на мебелите и Техномебел 2017 в срок до 15 февруари 2017 г. (сряда), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 31.01.2017
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube