Открита процедура: Международната изложба на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа, 09-12.06.2017 г., гр. Нинбо, Китай Краен срок за документи: 15.03.2017 г.

Краен срок за документи: 15.03.2017 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа (China–Central Eastern European Countries Investment and Trade Fair), която ще се проведе в периода 09-12.06.2017 в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда трaдиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и ЦИЕ”. Целта на изложбата е запознаване на китайската публика и деловите среди с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира за четвърти пореден път Българското национално участие.

През 2016 г. участие в изложбата взеха 25 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство които бяха разположени на национален щанд от около 210,00 кв.м.

Китайската страна предвижда тази година проявата да бъде по-обширна и да включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията и туризма, съпътстващи конференции и форуми.

За 2017 г. организаторите на Изложбата на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа, ще предоставят отново Зала 1 на обща площ от 5 000,00 кв.м. в Изложбения комплекс International Expo Center Ningbo.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо.

Организаторите на изложбата предлагат на всяка държава-участник между 20-40 безплатни стандартно оборудвани щанда.

Стандартният щанд от 6 до 9 кв.м. за всяка фирма включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, 1 бр. маса за преговори, 3 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 3 бр. малки прожектори.

            Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, а именно:

–   Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;

–    Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

  • Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  • Застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на националния щанд на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа се извършва чрез подаване на следните документи:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;

 След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще уведоми с официално

писмо фирмите – участници в Изложба на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа.

При интерес за участие в изложбата на стоки от страните от Централна и Източна Европа, най-късно до 15.03.2017 г., предприятието може да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към  г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 28.03.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube