Национално участие в Специализирана международна конференция Startup Camp 2017, 07-08.04.2017 г., гр. Берлин, Германия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми в Специализирана международна конференция Startup Camp 2017, в периода 07-08.04.2017 г., в гр. Берлин, Германия (https://scb17.de).

Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 е част от едно от най-значимите събития в Европа, което събира на едно място предприемачи, инвеститори, потенциални партньори и студенти. В предстоящото издание се предвижда участието на 150 международни лектори и над 1000 международни участника, включително представители на фондове за рисков и частен капитал, стартъп акселератори, бизнес ангели и други съгласно приложената Програма

Организатор на проявата е Федералната Асоциация на германските стартъпи (Bundesverband Deutsche Startups e.V.). Нейната мисия е да свързва учредители, стъртъпи и инвеститори за създаване на широка мрежа. Към декември 2016 г. Асоциацията има 650 членове, включително стартиращи компании, студентски предприемачи и големи корпорации.

В предстоящото издание, България е определена за страна-партньор и е отправена покана за официално участие на доц. Теодор Седларски, Министър на икономиката на Република България, г-жа Бригите Циприс, Федерален Министър на икономиката и енергетиката на Германия и други ключови личности от икономическата и политическа сцена на двете страни.

На Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 могат да вземат участие до 25 български предприятия, които да представят своите продукти и услуги, да осъществят преки контакти с потенциални клиенти, да срещнат бъдещи служители, да се свържат с инвеститори, както и много други възможности.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания за участие:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-жа Весислава Симеонова, тел.: 02/ 940 79 97, E-mail: v.simeonova@sme.government.bg.
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български предприятия на Специализирана международна конференция Startup Camp 2017, в периода 07-08.04.2017 г., в гр. Берлин, Германия при следните условия:

Агенцията осигурява следното:

 • Самолетен билет по маршрут София-Берлин-София на един представител от класирано предприятие по определен от Агенцията полет;
 • Възможност за представяне на участващите компании, за обмяна на опит и установяване на контакти с потенциални партньори и стартиране на делово партньорство;
 • До 2 пропуска (Startup Ticket) за достъп до проявата;
 • Публикация на лого на компанията с линк на сайта на проявата: scb17.de
 • Представяне на компанията чрез различни канали за комуникация включително Facebook, Twitter, специализирано издание, програма на проявата и други в рамките на утвърдения бюджет на проявата.

Фирмите, участници в Startup Camp 2017 следва да поемат всички други разходи за:

 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието – дневни и квартирни. В случай на втори представител се поемат и пътни разходи;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на представителите на предприятието, както и всички други разходи по участието.

Участието в международни конференции на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в Специализирани международни конференции се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Копие от договор за осъществяване на търговска дейност с продуктите на български производител в случай, че кандидатът не е производител, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието.
 3. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

Исканията за отказ от участие в Startup Camp 2017 се представят в писмена форма, надлежно подписани от представляващия и подпечатани с печата на предприятието не по-късно от 24.03.2017г.

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 17.03.2017 г. /петък/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 17 март 2017 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:

office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 17 март 2017 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 17.03.2017 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт:

г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83, e-mail: m.tasseva@sme.government.bg и/или

г-жа Тереза Мутафова, тел.: 02/ 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube