Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП

Покана

Приложение № 1 Техническа спецификация

Приложение №2 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Проект на договор


Доклад

Протокол 1/06.04.2017

Протокол 2/19.04.2017

Протокол 3/02.05.2017

Решение

Договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП


Допълнително споразумение към договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП

Допълнително споразумение към договор за доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на ИАНМСП, изменен с допълнително споразумение


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: