Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия


Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд в Международната изложба за електроника PRODUCTRONICA 2017, която ще се проведе в периода 14 – 17.11.2017 в гр. Мюнхен, Германия.

ИАНМСП поема частично разходите за стандартно изграден щанд от 9 кв.м, такса правоучастие и други съпътстващи участието такси.

Фирмата изложител съфинансира участието като възстановява част от гореизброените разходи както следва:

15% за първо участие в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 2 015 лв.;

20% за 2-ро и 3-то участие в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 2687 лв.;

25% за повече от три участия в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 3359 лв.

Фирмата изложител следва да поеме и всички други разходи за участието като транспорт на изложбените експонати, командироване на представители на предприятието, застраховки, заявени допълнителни услуги към организатора и др.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП със следните документи:

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписани от представляващия и с печата на предприятието.

Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като предприятията бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието.

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 3 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

Удостоверение за код по КИД, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост

Декларация за получени минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор.

За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години, кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Краен срок за подаване на заявка: 17.05.2017

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телeфон 02 940 7988 и имейл t.mutafova@sme.government.bg

Документите за участие се подават в деловодството на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на адрес: ул. Леге 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл office@sme.government.bg

Профил на изложбата: http://www.productronica.com/trade-fair/exhibition-profile/exhibition-sectors/index.html

Информационна брошура: http://fs-media.nmm.de/ftp/PRD/files/PDF/Factsheet-en.pdf

Страницата е редактирана последно на: 02.05.2017

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: