Информация за проект № PGI02448 SUPPORT – „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“, финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020

Наименование на проект: „Подкрепа на местни правителства в нисковъглеродните стратегии“

Акроним: SUPPORT

Номер на проект: PGI02448

Общ размер на бюджета на проекта: 1 898 731,00 евро

Общ размер на бюджета на ИАНМСП като партньор по проекта: 111 126,00 евро

 • Размер на финансирането от ЕФРР: 94 457,10 евро
 • Размер на националното съфинансиране: 16 668,90 евро

Начало на проекта: 01.01.2017 г.

Край на проекта: 30.06.2021 г.

Проектът SUPPORT (PGI02448) се финансира по втората покана за участие в програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА на Европейската комисия, в рамките на специфичната цел „Подобряване на нисковъглеродните политики в областта на икономиката“. Проектът е насочен към ролята, която публичните органи играят за подобряване на координацията и изпълнението на политическите инструменти, предназначени за изпълнение на национални и регионални програми за енергийна ефективност на местно ниво.

Основната цел на проекта е насърчаване прилагането на устойчиви енергийни политики и подобряване координацията на дейности, свързани с изпълнение на европейските и национални цели за енергийна ефективност и ВЕИ, чрез повишаване ефективното използване на наличните възможности за финансиране, включително от структурните фондове. Основният фокус е поставен върху трудностите, срещани от много региони в прилагането на устойчиви енергийни политики.

Подцели:

 • Идентифициране заедно със заинтересованите групи на бариерите пред използването на средства от ЕФРР и за планиране и прилагане на интегрирани планове и мерки за устойчива енергия, повишаване на знанията за местните и регионални енергийни цели и увеличаване на информацията за възможностите и процедурите относно ЕФРР;
 • Определяне на настоящите практики за използване на политическия инструмент и събиране и преглеждане на добри практики за използване на средства от ЕФРР като част от финансовата стратегия за ОП за прилагане на мерки за устойчива енергия;
 • Разработване и/или подобряване на съществуващите методи и инструменти за събиране на данни, за да се осигури солидна основа за определяне на плановете за действие;
 • Подкрепа на политическите органи на партньорите и управляващите органи при изпълнението и усъвършенстването на ОП на ЕФРР и засилване на координационната и подпомагаща роля на участниците/заинтересованите страни от регионално значение;
 • Изграждане на капацитет за местните администрации да използват средства от ЕФРР за изпълнение на интегрирани планове и мерки за устойчива енергия и да подобрят вземането на решения на местно равнище, наблюдението на политиките и процеса на възлагане на обществени поръчки;
 • Насърчаване на участието на частни субекти в осъществяването на действията, свързани с енергопотреблението;
 • Улесняване на координацията между по-малките местни власти, за да се осигури необходимата “критична маса” (обединяване на проекти) за привличане на частни участници за проекти за енергийна ефективност.

Партньори по проекта са 11 организации, ангажирани с реализиране на неговите цели и дейности. Участието на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), като партньор по проекта допринася за отразяване на гледната точка на малките и средните предприятия относно реализиране на регионалните планове за енергийна ефективност.

 • Истрийска регионална енергийна агенция ООД (IRENA) – Водещ партньор, Хърватия; (Презентация)
 • Център за наблюдение на бизнес дейностите в енергийния сектор и инвестициите (Хърватия); (Презентация)
 • Регионалната управа на Метрополия Рим – Италия; (Презентация)
 • Климатичен алианс – Консултативен партньор, Италия; (Презентация)
 • Регионален комитет „Гозо“ – Малта; (Презентация)
 • Местна енергийна агенция в Алба (ALEA) – Румъния; (Презентация)
 • Агенция по енергетика за Югоизточна Швеция – Испания; (Презентация)
 • Андалуска федерация на общините и провинциите – Испания; (Презентация)
 • Агенция за развитие на местните власти в Източен Солун – Гърция; (Презентация)
 • Агенция по енергетиката на Рейнланд Пфалц – Германия. (Презентация)

Дейностите по изпълнението на проекта са разделени в две фази и включват:

Фаза I: обмяна на опит; комуникация и разпространение на информация; управление на проекта.

Фаза II: последващи действия при изпълнението на плана за действие; комуникация и разпространение на информация; управление на проекта.

Като резултат междурегионалното сътрудничество, обменът на практики и изучаването на политики в обхвата на проекта ще доведат до по-доброто прилагане на политиките за устойчива енергия, тъй като те ще допринесат: а) за проучване как различните засегнати региони се занимават с оперативните аспекти на осъществяването на действията в областта на устойчивата енергия, и оценка на различията в напредъка при прилагането на устойчивите енергийни политики; б) за откриване на срещаните проблеми и проучване на възможните решения и техните преносимост в други територии; в) за получаване на знания за подобряване капацитета на участващите управляващи органи и за планиране на конкретна финансова подкрепа чрез специални структурни фондове.




Страницата е редактирана последно на: 19.06.2017




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube