Национално участие в международното изложение за отбранителни технологии Defence Systems and Equipment International Exhibition and Conference DSEI 2017(12 – 15.09.2017, Лондон, Великобритания)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд в международното изложение за отбранителни технологии Defence Systems and Equipment International Exhibition and Conference DSEI 2017  (12 – 15.09.2017, Лондон, Великобритания).

Международното изложение за отбранителни технологии Defence Systems and Equipment International Exhibition and Conference DSEI 2017 се провежда веднъж на всеки 2 години от 1999 г. насам. Участие в предишното издание през 2015 г. са взели 1 683 компании от 108 страни, което е ръст на участниците от 13 % в сравнение с 2013 г. Изложението е било посетено от 34 038 с ръст на посетителите от 6 % в сравнение с 2013 г. Участие са взели и 42 национални павилиона. Изложението  е разделено на следните зони: Авиация, Сухопътни, Морски, Отбрана и сигурност, Общ – комуникации, електроника, логистика, медицина, роботика. Организаторите очакват през 2017 изложението да бъде посетено от над 34 000 професионалисти.

ИАНМСП организира участието на български фирми на DSEI 2017, като поема частично разходите за:

– Наем на изложбена площ от 9 кв.м. и консумация на електричество;

– Изграждане на стандартна конструкция на щанда;

– Регистрация на изложителите.

Фирмите, участници в DSEI 2017 следва да поемат всички други разходи, както следва:

– 15% от гореизброените разходи при първо участие в организирани от ИАНМСП промоционални прояви – 4 500,00 лв.

– 20% от гореизброените разходи при второ или трето участие в организирани от ИАНМСП промоционални прояви – 6 000,00 лв.

– 25% от гореизброените разходи при повече от три участия в организирани от ИАНМСП промоционални прояви  – 7 500,00 лв.

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
  3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на задължения, издадено от НАП, в което удостоверява, че кандидата няма задължения. Издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
  4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.
  5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
  6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
  7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Указания за попълване.

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

  1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Условия за допустимост

Правила за поведение

Всички декларации се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с електронен подпис от представляващия предприятието.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

При интерес за участие в DSEI 2017 в срок до 04 август 2017 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
  • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube