Правила и документи за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, в сила от 24.07.2017 г.

Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и в чужбина, организирани от ИАНМСП по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001, в сила от 24.07.2017 г.


Документи за участие:

 • Заявка за участие в 1 екземпляр (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 • Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието.
 • Договор за участие а
 • Договор за участие b
 • Договор за участие c
 • Договор за участие d
 • Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения, издадено от НАП, в което удостоверява, че кандидата няма задължения. Издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието;
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. (Указания за попълване на Декларацията);

 • Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП);
 • Анкетна карта за участие в конкретната проява;
 • Информационна карта за участие в промоционална проява – на 9-тия месец след нейното провеждане;
 • Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП;
 • Условия за допустимост, съгласно КИД по Проекта;Страницата е редактирана последно на: 30.08.2017Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: