Покана за участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане imm cologne 2018, 15 – 21.01.2018 г., Kьолн, Германия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект №BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП организира участие в Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане imm cologne 2018, която ще се проведе в периода 15 – 21.01.2018 г. в гр. Кьолн, Германия.

Участието в imm cologne 2018 се организира при следните условия:

ИАНМСП поема разходите за 24 кв.м наем изложбена площ на фирма изложител, регистрационни и медийни такси, захранване на щанда с електричество, почистване на щанда и други съпътстващи участието услуги.

Фирмата изложител следва да поеме всички други разходи за конструкция и обзавеждане на общ щанд, отнесено към индивидуалната изложбена площ, транспорт на изложбените експонати, командироване на представители на предприятието, застраховки, индивидуално заявени към организатора услуги и други.

Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП) поема изработката, монтажа и транспорта на изложбената конструкция върху наетата от ИАНМСП площ. Цената за изграждане на щанда, включваща монтаж, демонтаж и транспорт е 110 евро/кв.м без включено ДДС 20%. Лице за контакт при БКДМП: Ивайло Тодоров, тел. 02/9634299, имейл: iv.todorov@timberchamber.com.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП“ със следните документи:

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Договор за участие в 2 оригинални екземпляра, подписани от представляващия и с печата на предприятието. Договорът ще бъде изпратен след класиране на предприятието за участие. Образец

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

Удостоверение за код по КИД, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост

Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;

Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Указания за попълване

За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години, кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Краен срок за подаване на заявка: 04.08.2017 г.

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телeфон 02 940 7988 и имейл: t.mutafova@sme.government.bg

Документите за участие се подават в деловодството на ИАНМСП на адрес: ул. Леге 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл: office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube