Национално участие в международното изложение от общ характер FIHAV 2017 (30.10 – 03.11.2017, Хавана, Куба)


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията планира да организира участието на български фирми на национален щанд в международното изложение от общ характер FIHAV 2017 (30.10 – 03.11.2017, Хавана, Куба) – http://www.feriahavana.com.

Международното изложение от общ характер FIHAV 2017 (30.10 – 03.11.2017, Хавана, Куба) се провежда ежегодно от 1983 г. насам. Участие в миналогодишното издание са взели 125 фирми на обща изложбена площ от 29 000 кв.м. от Аржентина, Белгия, Китай, Куба, Франция, Германия, Италия, Япония, Русия, Испания, Швейцария, Великобритания и др. FIHAV 2017 е мулти – секторно изложение, обхванатите групи стоки на изложението са: суровини, храни и напитки, текстил, потребителски стоки, машини и оборудване, технологии и услуги.

ИАНМСП организира участието на български фирми на FIHAV 2017, като поема изцяло разходите за:

– Наем на изложбена площ от 9 кв.м. и консумация на електричество;

– Изграждане на стандартна конструкция на щанда;

– Регистрация на изложителите;

 Фирмите, участници във FIHAV 2017 следва да поемат всички други разходи, както следва:

– Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;

– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

– Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на https://www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

  1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
  2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени предприятията за участие от ИАНМСП;
  3. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на задължения, издадено от НАП, в което удостоверява, че кандидата няма задължения. Издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
  4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
  5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия подпечатана с печата на предприятието;
  6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
  7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор, Указания за попълване

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

  1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Всички декларации се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с електронен подпис от представляващия предприятието.

9. Правила за поведение

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, главен експерт в ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

При интерес за участие във FIHAV 2017 в срок до 08 септември 2017 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

  • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
  • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube