Процедура „Услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, резервации и хотелско настаняване, медицински застраховки, вътрешен транспорт и трансфер при пътувания в страната и чужбина на представители на бизнеса, в т.ч. на браншовите организации, както и на служители на ИАНМСП за реализирането на 3 /три/ проекта, финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Процедура BG16RFOP002-2.003 “Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП“, и хотелски настанявания на служители на ИАНМСП“

Решение

Обявление

Обявление – публикация в ОВ на ЕС

Документация за участие


Протокол №1


Съобщение


Доклад по чл.60

Протокол 2

Протокол 3

Решение

Съобщение-решение


Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници


  1. Решение;
  2. Доклад по чл. 60 ППЗОП
  3. Протокол 4
  4. Протокол 5
  5. Протокол 6

Договор и приложения

Обявление-възложена поръчка

(изпратено за публикуване до Регистъра на АОП на 13.09.2018 г.; публикувано в профила на купувача на 15.09.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка, дата на публикуване в ОВ на ЕС – 15.09.2018 г.

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: