Национално участие в международна конференция в рамките на Innowave Business & Startup Conference 2017, 20-21.10.2017, гр. Варна, България


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на международна конференция в рамките на Innowave Business & Startup Conference 2017, 20-21.10.2017, гр. Варна, България – http://innowave2017.bbforums.bg/home-bg/

Международната конференция в рамките на Innowave Business & Startup Conference 2017 цели насърчаването на иновативното и креативно бизнес мислене и създаването на благоприятна среда за обмяна на успешни бизнес модели, опит и добри практики. За първи път ще бъдат събрани на едно място брандове като FACEBOOK, GOOGLE, AMAZON. ALIBABA, YANDEX и Фондове за рисков капитал от три континента, които ще подпомагат посетителите на форума да направят дигитална трансформация на бизнеса. На форума се очаква да присъстват над 750 собственици, управители, мениджъри на фирми, представители на бизнеса и стартъпи от 23 държави. Ще има обособени четири експо зони на които ще бъдат разположени над 25 щанда на български и световни технологични компании. Гост лекторите ще са над 35 светоено признати маркетолози, мениджъри продажби, мениджъри във водещи евопейски и световно компании за електронна търговия и т.н. Конференцията INNOWAVE 2017 Business and STARTUP CONFERENCE поставя Варна на световната карта за висики технологии и дава заявка за позиционирането и като център за младежко предприемачество и дигитален хъб на Европа. INNOWAVE 2017 Business and STARTUP CONFERENCE е ключово събитие от програмата на Варна Европейска Младежка Столица 2017 и се организира в партньорство с Община Варна и Министерство на икономиката.

До момента за участие са регистрирани голям брой чуждестранни индивидуални участници и фирми, от които около 20 % български. Очаква се събитието да предостави изключителни възможности за представяне на българските предприятия от всички сектори на икономиката и за установяване на преки контакти с техни потенциални бизнес партньори от цял свят.

 

            Кандидатстващите предприятия за участие в конференцията могат да бъдат от всички сектори на икономиката, като трябва да отговарят на следните изисквания за участие:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Петър Думев, тел.: 02/ 940 79 99, E-mail: p.dumev@sme.government.bg.
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Innowave Business & Startup Conference 2017 при следните условия:

Агенцията финансира и осигурява участие в специализирана конференция на фирми в рамките на Innowave Business & Startup Conference 2017:

 • Максималният брой участници финансирани от ИАНМСП в специализираната конференция е
 • На всяко одобрено предприятие за участие в Конференцията ще бъде осигурен по 1 код за билети VIP за достъп до Innowave Business & Startup Conference 2017 на стойност от 199 евро
 • Фирмите, участници в Innowave Business & Startup Conference 2017 следва да поемат всички други разходи за:
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието – дневни и квартирни и в случай на втори представител и пътни разходи;
 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие;
 • Застраховка на представителите на предприятието, както и всички други разходи по участието.

Участието в международни конференции на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява.
 5. Условия за допустимост
 6. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 8. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт от отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП:

 

Лица за контакт Телефон E-mail:
г-н Траян Трендафилов главен експерт 02/ 940 79 81 t.trendafilov@sme.government.bg
г-жа Елица Попадийна главен експерт 02/ 940 79 82 e.popadiyna@sme.government.bg

 

При интерес от Ваша страна за участие в Innowave Business & Startup Conference 2017 в срок до 29 септември 2017 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube