2017_00940_00003, Поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел за нуждите на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

Покана

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Техническа спецификация

Проект на договор


Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3


Доклад

Решение за избор на изпълнител


Договор за възлагане на поръчка


Допълнително споразумение


Допълнително споразумение


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: