Поръчка с предмет „Изготвяне на Стратегия за устойчива подкрепа на трансграничната мобилност на работната сила

Поръчка с предмет: „Изготвяне на Стратегия за устойчива подкрепа на трансграничната мобилност на работната сила по проект: „Трансгранично партньорство за насърчаване на заетостта и движението на работната сила“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020”


Обява

Информация за публикация в АОП

Документация

Раздел: Приложения

Приложение 1 – Техническа спецификация

Приложение 2 – Образци

Приложение 3 – Проект на договор


Уведомление промяна датата на отваряне на оферти

Удължаване първоначалният срок за получаване на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП


Протокол 1

Протокол 2


Съобщение за прекратяване на възлагането на поръчка с публикуване на обява

 

 

 

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube