Поръчка с предмет: „Консултантски услуги за извършване на одит във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“

Обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Приложение 1 – Техническа спецификация

Образец на доклад за фактическите констатации за проверка на разходите

Образец 1б – Проект на договор


Протокол 1 от 26.02.2018 г.

Протокол №2 от 02.04.2018 г.


Съобщение до Ренесанс МКМ ЕООД


Договор с приложения

 

 

 

 

 

 
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube