Поръчка с предмет: „Услуги по осигуряване на одит на проект BG16RFOP002-2.003-0001 “Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции”

Обява

Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Приложение 1 – Техническа спецификация

Образец на доклад за фактическите констатации за проверка на разходите

Образец 1б – Проект на договор


Протокол 1 от 26.02.2018 г.

Протокол №2 от 02.04.2018 г.


Договор с приложения

 

 

 

 

 Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: