Доставка на техника и софтуер

До участниците в обществената поръчка

——————————————-

1. Решение за откриване – АОП Формат | PDF

2. Обявление за обществената поръчка – АОП Формат

3. Документация за участие в открита процедура на закона за обществествените поръчки и указания към участниците за реда и условията за участие в открита процедура

  • Техническа спецификация по обособена позиция 1 – Приложение 1;
  • Техническа спецификация по обособена позиция 2 – Приложение 2;
  • Места на изпълнение (офиси на възложителя) –  Приложение 3;
  • Показатели, относителната им тежест и методика на оценка на постъпилите предожения – Приложение 4;

4. Списък на образците на документи в документацията за обществената поръчка с предмет „Доставка на техника и софтуер”, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърна, комуникационна и офис техника и оборудване по Проект „Развитие на капацитета на ИАНМСП за ефективно управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161РО003 – 5.0.01-005 по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”;

Обособена позиция № 2: „Доставка на сървър със софтуерна конфигурация- 1 брой, климатична сплит система – 2 броя, персонални компютри с монитори, мишки и клавиатури – 18 броя, непрекъсваемо токозахранване UPS – 1 брой, мултимедия – 1 брой, Специализиран софтуер – 2 броя” по Проект „насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по договор за безвъзмездна финансова помощ №bg161ро003–4.2.01-0001 по ОП ”Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”;

1. Обр. №  1 – Оферта;

2. Обр. №  2 – Административни сведения;

3. Обр. №  3 – Декларация за запознаване с поръчката;

4. Обр. №  4 – Декларация за спазване на условията за участие в поръчката;

5. Обр. №  5 – Ценова оферта;

6. Обр. №   6 – Техническо предложение;

7. Обр. №  7 –  Информация за общия оборот на участника за последните 3 (три) години;

8. Обр. №  8 – Списък на основните договори за консултантски услуги;

9. Обр. №  9 – Декларации по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

10. Обр. № 10 – Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

11. Обр. № 11 – Декларация по чл. 47, ал.5 о т ЗОП;

12. Обр. № 12 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.7 от ЗОП;

13. Обр. № 13 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

14. Обр. № 14 – Декларация за участие като член на обединение;

15. Обр. № 15 – Банкова гаранция за участие в процедурата;

16. Обр. № 16 – Банкова гаранция за изпълнение на договор;

17. Обр. № 17 – Проект на договор

Въпроси и отговори

Въпрос и отговор номер 1
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube