Национално участие в Международна специализирана изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF Worldwide Bologna, в периода 15-18.03.2018 г., гр. Болоня, Италия


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национален щанд на Международна специализирана изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF Worldwide Bologna, в периода 15-18.03.2018 г., гр. Болоня, Италия.

Международната специализирана изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF Worldwide Bologna (www.cosmoprof.it) в гр. Болоня, Италия в продължение на 50 години е водещо световно събитие за сектора на професионалната красота и международна платформа за козметичната и уелнес индустрията. Изложението е посветено на различните сектори на козметичната индустрия: парфюмерия и козметика, био продукти, опаковки, машини, суровини, уелнес и спа, коса, маникюр и други. По данни на организаторите, в последното издание през 2017 г. са участвали над 2 600 изложители от 150 страни и е посетено от над 250 000 делови посетители от страната и чужбина.

На COSMOPROF Worldwide Bologna 2018 могат да вземат участие предприятия производители на парфюмерия и козметика, етерични масла, тоалетни принадлежности, натурална СПА козметика и други, като на предоставения щанд от 96 кв.м. участие могат да вземат максимум 10 български предприятия.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Владимир Пенов, тел.: 02/ 940 79 98, E-mail: v.penov@sme.government.bg.
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международна специализирана изложба за парфюмерия и козметика COSMOPROF Worldwide Bologna, в периода 15-18.03.2018 г., гр. Болоня, Италия при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

–    Проектиране и изграждане на унифицирана за всички български участници конструкция, на обща изложбена площ от 96 кв.м. и участие на до 10 български предприятия;

–    Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

–    Регистрационни и/или медийни такси;

–    Национална идентификация на българския щанд;

–    Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет по проекта.

Фирмите, участници в COSMOPROF Worldwide Bologna 2018 следва да поемат всички други разходи за:

–  Наем на необорудвана изложбена площ, организация за което е направена от Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК). Стойността на необорудваната изложбена площ е 222 EUR за кв.м. без ДДС.

За допълнителна информация: 4000 Пловдив, ул. Цар Калоян №8, ет. 3, офис 2, Тел.: 032/ 96 78 35, 96 78 34, Е-mail: office@bnaeopc.com.

–   Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти;

–   Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни), както и тяхната застраховка;

–  Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост.
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията).

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;

 1. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 31.01.2018 г. /сряда/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 31 януари 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:

office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 31 януари 2018 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 31.01.2018 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Мирела Тасева, тел.: 02/ 940 79 83,      E-mail: m.tasseva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube