Покана за участие в Международната изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018, 08-11.03.2018, Букурещ, Румъния


Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП организира участие на национален щанд в Международната изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018, която ще се проведе от 08 – 11.03.2018 в гр. Букурещ, Румъния. С около 150 изложители и над 14 000 посетители, изложбата е утвърдена като водеща за секторите:
– Строителни технологии, техника и материали;
– Довършителни работи в строителството;
– Инструменти, железария и обков;
– Подемно-транспортна и складова техника; Монтажна техника;
– Технологии за повърхностна обработа;
– Санитарно оборудване и обзавеждане;
– Отоплителна, вентилационна и климатична техника.
ИАНМСП организира участието като поема частично разходите за:
– Наем на изложбена площ;
– Конструкция и оборудване на щанд;
– Услуги и консумативи;
– Регистрационни такси и медийни такси.
Предприятието участник в CONSTRUCT EXPO 2018 възстановява част от извършените разходи както следва:
– 15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП международни изложби в чужбина – 811 лв.;
– 20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП международни изложби в чужбина – 1 081 лв.;
– 25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, медийни такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП международни изложби в чужбина – 1 352 лв.
Предприятието следва да поеме всички други разходи като:
– Транспорт на изложбените мостри;
– Командировка на представителите на предприятието;
– Допълнително заявени към организаторите услуги и др.
Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx
Кандидатстването за участие в CONSTRUCT EXPO 2018 се извършва съгласно Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП с подаване на следните документи:
Заявка за участие (по образец и в оригинал) с подпис на представляващия и печат на предприятието;
– Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец) с подпис на представляващия и печат на предприятието; Договорът ще Ви бъде изпратен след класиране на предприятието за участие.
– Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията, създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
– Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, с валидност 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието).
– Удостоверение за код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на проекта. Актуално Удостоверение за КИД на предприятието се издава от Националния статистически институт. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат на предприятието.
Условия за допустимост
Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и печат на предприятието;
Крайният срок за подаване на заявка е 06.02.2018 г.
За допълнителна информация сме на Ваше разположение:
– Тереза Мутафова, телeфон 02 940 7988, имейл t.mutafova@sme.government.bg
Документите за участие се подават:
– Адресирани до деловодството на ИАНМСП на адрес ул. Леге 2-4, 1000 София
– С електронен подпис на следния електронен адрес office@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 24.01.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube