Национално участие в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018, 20-22 март 2018г., в гр. София, България


Във връзка с изпълнението на дейността по Проект BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че ИАНМСП  организира участието на български МСП участие в Специализирана международна конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018,  20-22 март 2018г., в гр. София, България – http://www.tci-europe2018.com/

TCI NETWORK е глобална клъстерна мрежа, насърчаваща развитието на регионални и местни инициативи, които обслужват нуждите и интересите на участниците в клъстерните организации и регионални агенции. Мисията на TCI е насърчаване и популяризиране ролята на клъстерите за социално – икономическото развитие, подобряване на методологиите и повишаване на професионалните стандарти в тази област, както и подобряване на жизнения стандарт и конкурентоспособността на регионите в цял свят. По време на конференцията се очаква да присъстват клъстер мениджъри, политици, лидери на общественото мнение, представители на агенции за развитие и над 25 лектори от различни държави. Събитието ще предостави възможност за представяне на българските предприятия от сектори за технологии и иновации и установяване на преки контакти с потенциални бизнес партньори от цял.

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Владимир Пенов, тел,: 02/ 940 79 98, e-mail: v.penov@sme.government.bg.
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала” с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български МСП в TCI European Conference 2018 при следните условия:

 • Агенцията финансира и осигурява участието в Специализираната конференция за технологии и иновации TCI European Conference 2018.
 • Максималният брой участници финансирани от ИАНМСП в специализираната конференция е 5.
 • На всяко одобрено предприятие за участие ще бъде осигурен вход с пълен достъп до всички сесии по време на конференцията в размер на 645 евро.

Фирмите, участници в TCI European Conference 2018 следва да поемат всички други разходи за:

 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието.
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените.
 • Застраховка на представителите на предприятието, както и всички други разходи по участието.

Участието в международни конференции на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.ba/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП .
 3. Удостоверение по чл. 87, ал. б от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала” с подпис на представляващия и печат на предприятието, което удостоверение следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява. Условия за допустимост.
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за не финансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл, 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка(по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);
 • За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 2. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт от отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП:

Лица за контакт Телефон E-mail:
Г-жа Магдалена Маджурова 02/ 940 79 70 m.madzhurova@sme.government.bg
г-жа Елица Попадийна 02/ 940 79 82 e.popadiyna@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие в TCI European Conference 2018 в срок до 06.02.2017г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
 • С електронен подпис на следния адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 6 февруари 2018 г.Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 06.02.2018 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube