Национално участие в Международата изложба за селско стопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2018“, в Доха, Катар, 20-22 март 2018 г.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международата изложба за селскостопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2018“, която ще се проведе в периода 20-22 март 2018 г. в гр. Доха, Катар.
Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на общините и околната среда на Държавата Катар.
В продължение на пет последователни години Международната изложба за селско стопанство, технологии и ХВП в Катар (AGRITEQ) е начело в осигуряването на пълноценна платформа за местните и международни заинтересовани страни в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, за да обменят опит, да откриват тенденции и развития и да се възползват от възможностите за бизнес в този жизненоважен сектор.
През 2018 г. AgriteQ отбелязва шестото си издание от 20 до 22 март в изложбения и конгресен център в Доха (DECC), за да подчертае иновациите в селското стопанство, технологии и ХВП и да определи пътната карта за постигане на продоволствена сигурност и устойчиво развитие.
Събитието създава идеална възможност за българските производители и специалисти да предложат широк спектър от селскостопански технологии, оборудване и хранителни продукти, да се срещнат с ключови фактори, вземащи решения, да открият най-добрите възможности за реализация на своята продукция.
Специално за България организаторите от катарска страна предоставят безплатна изложбена площ в размер на 500 кв.м., като в рамките на изложбената площ на всеки български участник ще бъде осигурен оборудван щанд от 18 кв.м.
Стандартният щанд от 18 кв.м. за всяка фирма включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, 2 бр. маси за преговори, 6 бр. стола, 2 бр. заключващи се инфо дескове, 4 бр. полици, осветление, контакти.
Допуснатите до участие фирми имат възможност да бъдат разпределени по сектори, в зависимост от профила им, а секторите са както следва:

Foodteq – оборудване за производство на хлебни изделия, оборудване на консервната промишленост, оборудване за преработка на месо, месни продукти, птици и рибни продукти, охладени и замразени храни, млечни продукти, сокове, оборудване за опаковане на потребителски продукти, био продукти, органични плодове и зеленчуци, хранителни добавки, пресни, сушени и консервирани храни, морски продукти и др.

Enviroteq – алтернативни енергийни системи, рециклиране, системи за хлориране, оборудване за управление на отпадъците, инсталации за обезсоляване, отпадъци за енергия, оборудване за обезводняване, опасни отпадъци, пречиствателни станции за вода, органични отпадъци, оборудване за сондажи за вода и кладенци и др.

Agriteq -озеленяване, агротехнологии и оборудване, агромашини и инструменти, храни за животни и хранителни добавки, оборудване за млекопроизводство, технологии за прибиране на реколтата, машинно засаждане, торове, пестициди и агрохимикали, фуражи, оборудване за безопасно съхранение, оранжерийни решения, машини за обработка на почвата, машини за прибиране на реколтата, напоителни системи, транспорт и др.

Veteq – биотехнологии, развъждане и лабораторни услуги, лекарства, диагностика, измервателни уреди, пестициди и химикали, фармацевтични продукти, инкубатори и нагреватели, ваксини, ветеринарни продукти и др.
Организаторите осигуряват безплатна реклама на националните участия и съдействие при провеждането на съпътстващи прояви. Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, а именно:
– Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;
– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
– Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън гореизброените за участие;
– Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
– Застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на Международата изложба за селскостопанство, техника и ХВП „AgriteQ 2018“ се извършва чрез подаване на следните документи:

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;
3. За предприятия в бранш хранително-вкусова промишленост е задължително предоставянето на сертификат HALAL.

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 9.02.2018 г.(вкл.), предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg
Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.
За допълнителна информация може да се обръщате към Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИПЧ”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 02.02.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: