Национално участие в международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), 5 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай

Моля да заявите Вашият интерес за участие предварително по електронна поща преди подаване на пълния пакет от документи, с оглед осигуряване на необходимата площ.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), което ще се проведе в периода 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай.

Международното изложение за вносни стоки China International Import Expo (CIIE), е по инициатива на китайския президент Си Дзинпин. Създаденото специално за целта Бюро за панаири към Министерство на търговията на Китай ще подготви и организира за първи път такава мащабна проява, насочена изцяло към производители и износители на стоки от цял свят. Организирането на събитието за първи път е с основна цел постигане на баланс в международната търговия с останалите страни.

Обхват на изложбата:

1. Високотехнологично индустриално оборудвне: изкуствен интелект, индустриална автоматика и роботи, цифрови и измервателни системи, ИКТ, технолотии за обработка на материали, промишлени части и компоненти, оборудване за ИКТ, енергоспестяване и опазване на околната среда, аерокосмически технологии и оборудване, силови трансмисии и управляващи технологии, 3D печат и др.

2. Потребителска електроника и уреди: мобилни устройства, интелигентен дом, интелигентни домакински уреди, VR & AR, видео игри, спорт и фитнес, аудио, видео HD устройства, технологии за живот, дисплейни/визуални технологии, онлайн игри и домашни развлечения, продукти и системни решения и т.н.

3. Автомобили: Интелигентни задвижващи автомобили и технологии, нови енергийни превозни средства и технологии, маркови автомобили и др.

4. Облекло, аксесоари и потребителски стоки: облекло, текстил, копринени изделия, кухненски прибори и съдове, домашни потреби, подаръци, домашни декорации, фестивални продукти, бижута и орнаменти, мебели, бебешки и детски продукти, играчки, култура, грижа за продуктите, спорт и отдих, куфари и чанти, обувки и аксесоари, часовници, керамични и стъклени продукти и др.

5. Храни и селскостопански продукти: млечни продукти, месо, морски дарове, зеленчуци и плодове, чай и кафе, напитки и алкохол, сладки и закуски, подправки, консерви, продукти за бързо хранене и др.

6. Медицинска техника и здравеопазване: медицински изделия, био и фармацевтични продукти, здравни продукти, допълващи медицина, козметични грижи и козметична хирургия, продукти за възрастни хора, медицинска техника и др.

7. Развиващи се технологии: информационни и комуникационни технологии, интелигентна производствена технология, биомедицинска технология, технология на изкуствените интелекти, чип технология, зелена енергийна технология, модерна селскостопанска технология, енергоспестяваща и екологична технология, и т.н.

8. Аутсорсинг на услуги: информационна технология, облачно обслужване, хардуерна мрежа, мобилен интернет, анализ на данни, масова иновация, „Умен“ град, стратегическо консултиране, изкуствен интелект, цифрова трансформация и т.н.

9. Креативен дизайн: промишлен дизайн, архитектурен дизайн, графичен дизайн, моден дизайн, индивидуален творчески дизайн и др.

10. Култура и образование: анимационно продуциране, културно изкуство (скулптура, живопис, музика, танц, опера и др.), обществени нематериални културни наследства (народно творчество, народна музика, народни танци, и др.)

11. Туризъм: туристически ресурси, туристически маршрути, услуги на туристически агенции, хотелски услуги и др.

12. Логистично обслужване: морски транспорт, сухопътен транспорт, въздушен транспорт, мултимодален транспорт, спедиция, складиране, доставка, обработка на информация и др.

13. Правни услуги, счетоводни услуги, консултантски услуги, служба за интелектуална собственост, изложбена служба и др.

ИАНМСП организира участието на български фирми на Международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), което ще се проведе в периода 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай при следните условия:

 • Агенцията поема изцяло разходите за:
  – Наем на изложбена площ;
  – Проектиране и изграждане на щанд;
  – Наемане на оборудване и обзавеждане;
  – Регистрация на изложителите и медийни такси;
  – Услуги и консумативи, вкл. почистване и интернет.
 • Фирмите, участници в CIIE 2018 следва да поемат всички други разходи:
  -Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
  -Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  -Заявени допълнителни услуги;
  -Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
  -Застраховка на представителите на предприятието;
  -Актуално удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията на Р България на английски език и разрешителни съобразно законовите изисквания на Р България за съответния сектор;
  -Сертификат за произход на стоките, издаден от БТПП и декларации, че същите са произведени в регион извън митническия район на КНР (вкл. Хонг Конг, Макао и Тайван) и не са включени в забранителен режим.

ИАНМСП си запазва правото да ви информира своевременно при допълнителни нови изисквания от китайска страна.

Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правила за кандидатстване в Международно изложение за вносни стоки China International Import Expo (CIIE), в периода 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай:

1.Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;

3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия или нотариално упълномощено от него лице и печат на предприятието);

4. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

5. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.
8. Актуално удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията на Р България на английски език и разрешителни съобразно законовите изисквания на Р България за съответния сектор;
9. Сертификат за произход на стоките, издаден от БТПП и декларации, че същите са произведени в регион извън митническия район на КНР (вкл. Хонг Конг, Макао и Тайван) и не са включени в забранителен режим.
За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт от отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП:
г-жа Мирела Тасева, главен експерт, тел. 02/ 940 79 83, имейл: m.tasseva@sme.government.bg
г-жа Магдалена Маджурова, младши експерт, 02/ 940 79 70, имейл: m.madzhurova@sme.government.bg

При интерес от Ваша страна за участие в Международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018 в срок до 20 април 2018 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:
• В деловодството на ИАНМСП с входящ номер
• С електронен подпис на следния електронен адрес: office@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 11.04.2018


Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: