II Междурегионален семинар в рамките на проект № PGI02448 SUPPORT – резултати

В периода 13-16 март 2018 г. в гр. Севиля, Испания се проведе IIри Междурегионален семинар в рамките на проект № PGI02448 SUPPORT, съфинансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Целта на събитието бе обсъждане на действащи политики за енергийна ефективност (ЕЕ) и тяхното приложение в отделните страни, партньори по проекта.

Участниците се запознаха и дискутираха актуални въпроси в областта на енергийната ефективност на публичния сектор –  нормативна рамка и условия за изпълнение на зелени обществени поръчки; финансови инструменти за енергийна ефективност, предоставяни от европейските фондове, както и приложение на ESCO услуги за частния и публичния сектор.

Зелените обществени поръчки се дефинират като “процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и строителни работи с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл”. Европейските обществени и административни служби изразходват годишно равностойността на 17% от брутния вътрешен продукт на ЕС за закупуване на стоки, преди всичко в сектори със сравнително високо въздействие върху околната среда. Основен извод от дискусиите бе, че в много от страните-членки на ЕС липсват изисквания в законодателството за задължително прилагане препоръките и директивите на Европейската комисия и националните планове за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки, въпреки, че те са отразени в някои от националните стратегически документи.

Освен това е необходимо използваните критерии в страните-членки на ЕС да бъдат съпоставими, за да се избегне изкривяване на единния пазар и ограничаване на конкуренцията на равнището на Европейския съюз. Наличието на общи критерии за зелените обществени поръчки би било от особена полза и за дружества с дейност в повече от една държави-членки, включително и за малки и средни предприятия, разполагащи с ограничен капацитет.

ESCO модел за финансиране (под ESCO се разбира компания за предоставяне на енергийни услуги). Моделът ESCO позволява на специализирани компании да извършват енергийни услуги, без клиентите да инвестират собствен капитал в проектите. Използвайки модела, в страни като Германия и Швеция ESCO компании извършват енергийния одит на сгради и съоръжения, предлагат решения, внедряват, експлоатират, поддържат и най-важното, осигуряват необходимото финансиране, така че клиентът (общината) може да се фокусира върху основната си дейност. Прилагането на схемата в развитите европейски страни гарантира постигането на резултати за общините без да натоварва допълнително техния бюджет, а възвръщането на инвестицията и печалбата на компанията се осъществява от постигнатите спестявания. Пример от България е Община Габрово, използвала ESCO модела за подмяна на уличното осветление. В повечето страни от Източна Европа все още липсва интерес за прилагане както от страна на фирмите, така и от публичните институции.

На семинара бяха представени финансовите инструменти с участието на ЕС, създадени за финансиране на политиката за енергийна ефективност в Съюза. Съветник в Министерството на околната среда, енергетиката, храните и горите в област Райнланд-Пфалц представи модела и източниците за финансиране на проекти за енергийна независимост в региона. При обсъжданието във фокус групите от страна на ИАНМСП бе представено използването на финансови инструменти за подкрепа на енергийна и ресурсна ефективност по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Приложение – Презентации:
Страницата е редактирана последно на: 04.05.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube