Национално участие в Специализирано международно изложение за мебели и обзавеждане BIFE SIM 2018, в периода 12-16 септември 2018 г., гр. Букурещ, Румъния


Във връзка с изпълнението на дейността по Проект BG16RFOP002-2.003-0001  „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, ИАНМСП има удоволствието да Ви покани да вземете участие по време на  Специализирано международно изложение за мебели и обзавеждане BIFE SIM 2018, 12-16 септември 2018 г., гр. Букурещ, Румъния

Проявата се организира в партньорство с Асоциацията на румънските производители на мебели и Румънската търговско-промишлена палата. През 2018 година ще се проведе 26-то издание на събитието (http://www.bife-sim.ro/en/about/). Изложението е едно от водещите за сектора в Румъния, което дава възможност за участие в b2b срещи със специалисти, демонстрации и представяне на новите тенденции в сферата на мебелите и обзавеждането. В последното издание през 2017 г. са участвали 317 изложители на обща изложбена площ от 28,424 кв.м. и е с над 22 000 посетители

Предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Петър Думев, тел,: 02/ 940 79 99, e-mail: p.dumev@sme.government.bg.
 3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).
 1. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК. Представя се Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален колективен щанд по време на Специализираното международно изложение за мебели и обзавеждане BIFE SIM 2018, в периода 12-16 септември 2018 г., гр. Букурещ, Румъния при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

–    Наем на изложбена площ;

–    Проектиране и изграждане на щанд;

–    Оборудване и обзавеждане на работно място на всяка одобрена фирма-участник;

–    Регистрационни и/или медийни такси;

–    Национална идентификация на българския щанд;

–    Пропуски на изложителите;

–    Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, участници в следва да поемат част от гореизброените разходи:

–  15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина – 1 740,00 лв. (хиляда седемстотин и четиридесет лева);

–  20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина –2 320,00 лв. (две хиляди триста и двадесет лева);

–  25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни (медийни) такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина– 2 900,00 лв. (две хиляди и деветстотин лева);

Както и всички други разходи:

 • Спедиция, митническа обработката, застраховка на експонатите и изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx

Кандидатстването за участие в Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Договор за участие в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП и същите получат конкретни параметри за самоучастието;
 3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието. Условия за допустимост
 5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

* За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 1. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

Одобрените за участие предприятия, следва да спазват Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП.

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 31.05.2018 г. /четвъртък/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 31 май 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:

office@sme.government.bg в срок до 31 май 2018 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 31.05.2018 нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Магдалена Маджурова, тел.: 02/ 940 79 70,      E-mail: m.madzhurova@sme.government.bg  или г-н Траян Трендафилов 02/ 940 79 81 Е-mail: t.trendafilov@sme.government.bg

 

 

 

Страницата е редактирана последно на: 07.08.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube