Национално участие в Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на Webit festival Europe’18, 26-27.06.2018, Арена Армеец, София

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на Webit.Festival Europe 2018 (26-27.06.2018, Арена Армеец, София) – https://www.webit.bg/2018/index.php.

Събитието тази година събира в София над 7 000 участници от над 100 държави като сред партньорите и изложителите са най-големите технологични и иновационни компании в света, глобални лектори по темите иновации, дигитален маркетинг, търговия, бъдещето на здравеопазването, на фармацията, на автомобилната индустрия, на хранително-вкусовата промишленост, роботика в производствата, професиите на бъдещето, иновации във финансовата индустрия и други. Това ще бъде десетото юбилейно издание на Webit.Festival Europe, който е отличен като най-влиятелния форум за иновации, политики, инвестиции, дигитална икономика и предприемачество в Европа през 2018 година.

На Webit.Festival Europe ще бъде представен най-модерният и прочут робот на Hanson Robotics с име София, надарен със забележителна изразителност, естетика и интерактивност. Дамата – робот се е превърнала в изключително търсена медийна личност. Появява се в най-широко гледаните телевизионни предавания, член е на някои от най-престижните конференции в света. А тази година ще бъде специален гост на десетото юбилейно издание на Webit.Festival Europe.

Освен роботът София, сред гост-лекторите има и летящ човек, който ще демонстрира бъдещето на мобилността, ще има представител със съвършена технология на бионна ръка, демонстрации на 3 D принтинг за различни индустрии и цели.

Сред топ-лекторите на фестивала ще бъдат носителката на Нобелова награда за мир – Тавакол Карман; Морис Леви – Председател и Изпълнителен директор на Publicis Groupe; Карлос Моедас – Комисар по научните изследвания, науката и иновациите на Европейската комисия; проф. д-р Удо Хелмбрехт – Изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност; Моунир Межуби – министър на Франция по дигиталните въпроси; Шарън Бъроу – Генерален секретар на Федерацията на профсъюзите; Мари Кивиниеми – Заместник генерален секретар на Организация за икономическо сътрудничество и развитие; Катрин карлтън – кмет на Менло парк, Калифорния през 2014 и 2015 г.; Мат Бритин – Президент за Европа бизнес операции на Гугъл; Андрю Цао – Изпълнителен директор на Silicon Valley Bank и още много други.

Фестивалът ще се състои от над 10 паралелни тематични конференции, чиито теми обхващат бъдещето на здравеопазването, дигиталните умения и образованието, технологиите, инфраструктура 4.0, медиите в 21 век и други.

За участие в Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на Webit.Festival Europe 2018, предприятията трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Предприятието не участва за собствена сметка в конкретната проява;

2. Предприятието е регистрирано или е подало искане за регистрация в Регистър на МСП при ИАНМСП на следния адрес: http://e-sme.government.bg/. В случай на необходимост от допълнителна информация и съдействие при регистрация в електронния Регистър на малките и средните предприятия в България, може да се обърнете към г-н Петър Думев, тел.: 02/ 940 79 99, E-mail: p.dumev@sme.government.bg

3. За последните три приключили финансови години, предприятието да има средноаритметичен положителен финансов резултат, различен от нула (условието не се отнася за нововъзникнали МСП) или ако е с отрицателен резултат, той се дължи на амортизационни отчисления по направени инвестиции (доказва се с копие от ОПР). Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

4. Предприятието да притежава Код на икономическа дейност (КИД), съгласно условията за допустимост на ОПИК.

ИАНМСП организира участието на български фирми в Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на Webit.Festival Europe 2018 при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

– Наем на изложбена площ;
– Проектиране и изграждане на щанд;
– Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
– Регистрационни и/или медийни такси;
– Национална идентификация на българския щанд;
– по 10 броя кодове за билети Pro;
– Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Фирмите, участници в Специализираното международно изложение за ИКТ в рамките на Webit.Festival Europe 2018 следва да поемат част от гореизброените разходи:

– Спедиция и застраховка на експонатите;
– Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
– Застраховка на представителите на предприятието;
– Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.
Кандидатстването за участие в международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез запознаване с условията и подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП:

1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието;

2. Договор за участие, в 2 оригинални екземпляра (по образец), подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието. Договорите се подписват и подпечатват от предприятията, след като бъдат одобрени за участие от ИАНМСП.

3. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

4. Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за предходната приключила финансова година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието.

5. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

6. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;

7. Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

8. Копие от „Отчет за приходите и разходите” за последните три приключили финансови години на кандидата, заверен с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието. Предприятията създадени през последните 3 години кандидатстват с ОПР за приключилите финансови години (условието не се отнася за нововъзникнали МСП).

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 1 юни 2018 г. (петък), предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 1 юни 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:
office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 1 юни 2018 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към Росица Асенова, тел.: 02/ 9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 23.05.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube